Strona główna

Monitoring należności

Usługa ta jest najskuteczniejszym narzędziem kontroli należności poprzez zapobieganie nieterminowym płatnościom oraz ograniczenie zawierania umów handlowych z nieuczciwymi odbiorcami. Jej istota i efekty polegają na wczesnym nadzorowaniu należności już od momentu wystawienia faktury. Zasady działania wobec kontrahentów, uwzględniające specyfikę relacji ustalamy razem z Państwem.


Zakres działań podejmowanych w imieniu naszego klienta:
• w terminie 3 dni od wystawienia faktury wysyłamy do Państwa partnera handlowego e-mail przypominający o konieczności terminowego uregulowania płatności,
• I rozmowa telefoniczna z kontrahentem 3 dni po upływie terminu płatności - upewniamy się czy faktura dotarła do firmy, dowiadujemy się o przyczynach braku płatności, ewentualnej reklamacji, czy innych nieprawidłowościach, które mogły wystąpić w procesie sprzedaży, przypominamy o konieczności bezzwłocznego dokonania płatności,
• II rozmowa telefoniczna z odbiorcą 7 dni po upływie terminu płatności, ustalamy powody przeterminowania, przypominamy o konieczności zapłaty, ewentualnie ustalamy datę płatności w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni,
• w przypadku braku wpłaty, 15 dni po terminie płatności, wysyłamy e-mail – monit wzywający do zapłaty z sankcją przekazania przeterminowanej należności do windykacji.


Korzyści monitoringu należności:
• Państwa kontrahenci traktują zobowiązania wobec Was w sposób priorytetowy, podobnie jak te dla ZUS-u, czy Urzędu Skarbowego,
• w krótkim okresie zdecydowanie szybciej spływają należności, poprawia się wyraźnie płynność finansowa wierzyciela,
likwidacja kosztów nieskutecznej na ogół windykacji własnej ograniczającej się do pism i telefonów,
• w długim okresie poprawia się dyscyplina płatnicza odbiorców,
       • ograniczone zostaje ryzyko związane z kredytowaniem odbiorców,
       • zmniejszeniu ulegają należności trudnościągalne,
       • należności trafiające do windykacji są młodsze i dlatego łatwiej ściągalne,
porządek dzięki pełnej kontroli nad należnościami, nie pozostaje bez wpływu na warunki pracy osób odpowiedzialnych za finanse w firmie i dobre samopoczucie właścicieli,
• możliwość automatycznego zlecenia windykacji,
• skuteczność profesjonalnej usługi zarządzania należnościami, w postaci monitoringu i windykacji, wynosi 90 proc., warunkiem sukcesu jest prewencja, czyli wczesne, planowe i systematyczne działania w ściśle określonym czasie,
• ingerencja podmiotu zewnętrznego wzbudza respekt u kontrahenta.


Cennik monitoringu płatności:


Ilość miesięcznie przekazanych faktur (szt.) Opłata za monitorowanie jednej faktury PLN Pieczęć prewencyjna, opłata miesięczna PLN
do 10 10 89
11-50 9 69
51-100 8 W cenie
pow. 100 7 W cenie
Nasi partnerzy: